Manifest

Wij, zelfstandig adviseurs in de filantropie:

Zien dat:

 • De meest kwetsbaren in de samenleving – zoals eenzame ouderen, gezinnen in achterstandsituaties, mensen met een chronische ziekte en/of beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt etc. – door de coronacrisis het hardst worden getroffen;
 • Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kwetsbaren in hun voortbestaan worden bedreigd;
 • De crisis maatschappelijke problemen als racisme, armoede, migratie en klimaatverandering vergroot en daarmee de democratische waarden van onze samenleving ondermijnt;
 • Verschillende fondsen voortvarend op de crisis zijn ingesprongen door in gesprek te gaan met de achterban, meer uit te gaan van vertrouwen en soepeler om te gaan met beoordelingscriteria, waardoor ze grote noden snel en effectief konden lenigen;
 • Fondsen en andere sociale investeerders een aanjager van maatschappelijke vernieuwing zijn en daarvan uiteenlopende voorbeelden hebben laten zien;
 • Naast geld ook vrijwillige inzet van burgers cruciaal is om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.

Vinden dat:

 • Fondsen en andere sociale investeerders een unieke, eigen rol en verantwoordelijkheid hebben en nog meer een rol als aanjager van noodzakelijke verandering kunnen vervullen;
 • Proactiever en in gezamenlijkheid optreden een noodzaak is. De maatschappelijke vraagstukken zijn zo groot dat afstemming – en waar mogelijk samenwerking – met overheid, bedrijfsleven en kennisveld noodzakelijk zijn;
 • Er een focus moet zijn op oplossingen op de langere termijn en de huidige coronacrisis een kans vormt om duurzame, systemische verandering die kwetsbare groepen in de samenleving ten goede komt te bewerkstelligen.

Roepen fondsen en andere sociale investeerders in Nederland op om actie te ondernemen:

 • Ga structureel de dialoog aan met maatschappelijke organisaties en betrek ze actief bij strategie- en beleidsontwikkeling;
 • Durf risico te nemen door ruimte te geven aan innovatie en zorg voor duurzame financiering van succesvolle interventies;
 • Werk effectief en vanuit gemeenschappelijke doelen samen om weeffouten in het maatschappelijk systeem aan te pakken;
 • Schaal succesvolle maatschappelijke initiatieven op en financier deze voor de langere termijn, onder meer door te investeren in capaciteitsversterking ter vergroting van de maatschappelijke impact en zelfredzaamheid van maatschappelijke organisaties;
 • Deel opgedane inzichten rondom maatschappelijke impact via platforms met elkaar, zodat je van elkaar kunt leren en geld zo efficiënt en effectief mogelijk wordt besteed.